Welkom op de website van De Groene Hoed!

Wat is De Groene Hoed?

Woongemeenschap De Groene Hoed is een groep mensen die een vorm van gemeenschappelijk wonen wil organiseren in Amersfoort. Gedacht wordt aan één- en tweepersoonshuishoudens in de leeftijd vanaf 45 jaar.

De soms heel lange wachtlijsten bij de al bestaande woongroepen in Amersfoort geven aan dat er veel belangstelling is voor zelfstandig wonen, maar wel in verbondenheid met anderen.

Wat wij voor ogen hebben

  • een woongebouw van ongeveer 25 zelfstandige (levensloopbestendige) eenheden in een bestaand, verbouwd pand of in een nieuw te bouwen pand of panden op een locatie op een locatie in Amersfoort;
  • het gebouw biedt onderdak aan 1- en 2-persoonshuishoudens en wordt gezamenlijk beheerd. Een eventuele gemeenschappelijke tuin wordt samen onderhouden;
  • de huurprijzen van de wooneenheden, met een oppervlakte van 65-85 m2, variëren van sociale huur tot middenhuur. Mogelijk worden huurappartementen en koopappartementen gecombineerd;
  • er is een gezamenlijke ruimte om bijeen te komen en een logeermogelijkheid voor gasten;
  • het ‘groen’ zien we terug in een duurzame manier van bouwen en in de vorm van een dakterras, binnentuin, gevel- of omgevingsgroen.

  • diversiteit in leeftijd (vanaf 45 jaar), leefstijl en culturele achtergrond;
  • het delen van bijvoorbeeld gereedschappen en auto’s.

‘Autonoom, niet anoniem’

Dat is het centrale idee achter de manier van wonen die De Groene Hoed wil realiseren. Het initiatief is ontstaan vanuit de wens van een aantal mensen om zo te wonen dat er gemakkelijk contacten ontstaan in de buurt, dat we elkaar kennen en dat we over en weer iets voor elkaar kunnen betekenen.

Daarbij is autonomie voor ons een kernbegrip. Ieder huishouden bewoont zelfstandig het eigen appartement en er is geen verplichting om mee te doen aan activiteiten. Het tot stand brengen van deze manier van wonen zien wij als een organisch proces waarbij medezeggenschap van alle (toekomstige) bewoners belangrijk is. Zij worden uitgenodigd om naar eigen mogelijkheden en interesses bij te dragen aan wat nodig is om met elkaar het woongebouw te realiseren, te bewonen en te beheren. We voelen ons thuis in een open klimaat met ruimte voor diversiteit. Geïnteresseerden vanaf de richtleeftijd van 45 zijn van harte welkom.

Kennismaken - meedoen

Momenteel bestaat de groep uit 8 personen. Er is plek in de groep voor mensen die zich actief in willen zetten in deze voorbereidende fase! Dit vraagt een investering in tijd en energie. Maar het is ook leuk om zo met elkaar op te trekken en te ontdekken wat er allemaal komt kijken bij zo’n proces.

We komen maandelijks bijeen voor overleg met de hele groep. Daarnaast stoppen leden (individueel of in een subgroepje) tijd in het uitzoeken van diverse zaken, naar interesse en naar beschikbare tijd om aan De Groene Hoed te besteden.

We zijn nu op zoek naar locaties die mogelijk geschikt zijn voor ons project. Heb je zin en tijd om actief hieraan mee te doen en samen met ons het project verder te ontwikkelen? Meld je dan aan via info@groenehoedwonen.nl

Heb je wel belangstelling voor onze woonplannen, maar nu geen tijd om aan de ontwikkeling er van mee te doen, laat dit dan ook weten. Als je wilt zetten we je op een lijst van geïnteresseerden. Dan kunnen we je bij nieuwe ontwikkelingen nader informeren.

Zie ook onze facebook-pagina

De Groene Hoed wordt professioneel ondersteund door Woonlink en Floqz.

Hits